Oblicz. `log_(1/2)7 + log_(2)77`
`log_(2)11`
`log_(2)84`
`log_(1/2)11`
`log_(2)-11`
Skorzystaj z własności logarytmów.
`log_(1/2)7 + log_(2)77 =` `= log_(2^-1)7 + log_(2)77 =` `= -1 cdot log_(2)7 + log_(2)77=` `=log_(2)77-log_(2)7=` `=log_(2)77/7=log_(2)11`