Oblicz. `2log_(1/4) 3 - 3log_(2) 5`
` log_(2)375`
` log_(1/2)375^-1`
` log_(2)375^-1/2`
` log_(2)375^-1`
Skorzystaj z własności logarytmów.
`2log_(1/4) 3 - 3log_(2) 5 =` `= 2log_(2^-2) 3 - 3log_(2) 5 =` `= 2 cdot (-1/2)log_(2) 3 - 3log_(2) 5 =` `= -1log_(2) 3 - 3log_(2) 5 =` `= -(log_(2)3 + 3log_(2)5) = ` `= -(log_(2)3 + log_(2)5^3) =` `= -(log_(2)3 + log_(2)125) =` `= -log_(2)375 = log_(2)375^-1`