Oblicz. `log_(3) 2 - 2log_(9) 4`
`log_(9) 1/2`
`log_(3) 2`
`log_(9) 2`
`log_(3) 1/2`
Skorzystaj z własności logarytmów.
`log_(3) 2 - 2log_(9) 4 =` `= log_(3) 2 - 2 cdot log_(3^2) 2^2 =` `= log_(3) 2 - 2 cdot 1/2log_(3) 2^2 =` `= log_(3) 2 - 2 cdot 1/2 cdot 2 cdot log_(3) 2 =` `= log_(3) 2 - 2log_(3) 2 =` `= -log_(3) 2 = log_(3) 2^-1 =` `= log_(3) 1/2`