Liczba `log_5 (1/25)−log_5 25` jest równa
`0`
`-5/2`
`-4`
`-2`
`log_a c=b<=>a^b=c `
Z definicji `log_5 (1/25)=−2`, bo `5^(−2)=1/(5^2)=1/25` `log_5 25=2`, bo `5^2=25` Zatem `log_5 (1/25)−log_5 25=−2−2=−4`