Liczba `log_2 8−log_2 1` jest równa
`-3`
`2`
`log_2 7`
`3`
`log-a c=b<=>a^b=c `, czyli `log_a c`
Z definicji `log_2 8=3`, bo `2^3=8` `log_2 1=0`, bo `2^0=1` Zatem `log_2 8−log_2 1=3−0=3`