Liczba `(log_100)/(log_2 8−log_4 16)` jest równa
`2`
`1`
`10`
`8`
`log_a b=c<=>a^c=b`
`(log_100)/(log_2 8−log_4 16)=2/(3−2)=2`