Liczba `log_3 (1/9)+log_4 2` jest równa
`-3/2`
`-1/2`
`1`
`4`
`log_a b=c<=>a^c=b`
`log_3 (1/9)=−2`, bo `3−2=1/(3^2)=1/9 , log_4 2=1/2`, bo `4^(1/2)=sqrt4=2` Stąd `log_3 (1/9)+log_4 2=−2+1/2=−3/2`