Wskaż rozwinięcie dziesiętne ułamka `7/9`
`0,9(7)`
`0,(7)`
`0,(9)`
`0,7(9)`
Wykonaj dzielenie licznika przez mianownik.
`7/9=7-:9=0,777...=0,(7)`