Wskaż rozwinięcie dziesiętne ułamka `14/18`
`0,(14)`
`0,(7)`
`0,(4)`
`0,8(5)`
Wykonaj dzielenie licznika przez mianownik.
`14/18=14-:18=0,777...=0,(7)`